Huishoudelijk Reglement (V2)

Huishoudelijke reglement van Tourclub De Grote Plaat

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1

De hoofdkleuren voor de kleding van de vereniging zijn zwart en geel/groen. In overleg met de kledingsponsors kan hiervan worden afgeweken.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2

De vereniging bestaat uit:

 1. ereleden en  leden van verdienste
 2. jeugdleden
 3. donateurs

Artikel 3

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die op voorstel van het bestuur, wegens hun
verdiensten voor de vereniging, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
Jeugdleden zijn zij die op 1 maart van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar nog
niet hebben bereikt.

Donateurs zijn personen die de vereniging geldelijk steunen. Zij hebben geen stemrecht in
de algemene vergadering.

Artikel 4

Zij die lid wensen te worden, vragen dit schriftelijk aan bij de secretaris. Indien het een
minderjarige betreft, moet de aanvraag door een van de ouders worden mede ondertekend.

Artikel 5

De leden en de donateurs zijn verplicht adresveranderingen, ook tijdelijke, aan de secretaris
door te geven.

Artikel 6

Het lidmaatschap is bindend voor de duur van het gehele verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot 1 maart daaropvolgend. Hiermee wordt het jaar gelijk getrokken met de NTFU.

Dit geldt ook voor de donateurs, maar niet voor ereleden en leden van verdienste.

Artikel 7

Indien men het lidmaatschap of donateurschap wil beëindigen dient men de secretaris
schriftelijk in kennis te stellen voor 1 januari.  De opzegging gaat dan in bij de aanvang van
het volgende verenigingsjaar.

Artikel 8

De leden hebben het recht deel te nemen aan de tochten die de vereniging organiseert.

De leden en de donateurs hebben het recht schriftelijk voorstellen, klachten e.d. in te dienen bij het bestuur. Het bestuur is verplicht deze in behandeling te nemen in de eerstvolgende bestuursvergadering en daarna zo spoedig mogelijk haar mening te kennen te geven.

Artikel 9

Alle leden en donateurs kunnen het huishoudelijk reglement inzien op de website van de vereniging. Wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement worden aan de leden en de donateurs bekendgemaakt.

Artikel 10

Het bestuur kan een lid voor de duur van ten hoogste drie maanden schorsen als lid, zodat
hij geen deel kan nemen aan de tochten en andere evenementen door de verenging
georganiseerd.

De leden machtigen het bestuur hen te vertegenwoordigen bij de NTFU (Nederlandse
Toerfiets Unie) en bij andere instanties, als dit in het belang van de vereniging is.

GELDMIDDELEN

Artikel 13

De contributie van de leden voor het volgend verenigingsjaar wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld en is na de aanvang van het betreffende verenigingsjaar
onmiddellijk opvorderbaar.

Artikel  14

Contributie en donatie worden door de penningmeester door een afgegeven automatische incasso aan het begin van het verenigingsjaar ingevorderd of moeten binnen 8 dagen na ontvangst van een nota worden voldaan.

BESTUUR EN ORGANISATIE 

Artikel 15

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf  leden (een oneven aantal).
Alleen meerderjarige leden, in de zin van de wet, kunnen deel uitmaken van het bestuur.

De bestuursleden worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering door de leden gekozen. De algemene ledenvergadering benoemt tevens de voorzitter.

De secretaris en de penningmeester worden door het algemeen bestuur gekozen. Tezamen vormen zij het dagelijks bestuur.

Jaarlijks treden 1 of meer van de leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur opgesteld schema. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. Bestuurders worden benoemd voor een periode als gemeld in de statuten van de vereniging.

Wordt tussentijds in een vacature voorzien, dan gaat het schema van aftreden op hem/haar over.

Artikel 16

Het dagelijks bestuur is belast met de behandeling van alle lopende en spoedeisende zaken.

Artikel 17

De voorzitter is belast met de algemene leiding van het bestuur. Hij houdt toezicht dat de
bestuursleden hun bij dit reglement opgelegde werkzaamheden naar behoren verrichten en hij heeft de leiding bij de algemene vergaderingen.

Artikel 18

De secretaris verzorgt de notulen en de briefwisseling. Hiervan houdt hij een archief bij, voor zover dit niet aan anderen is opgedragen. Hij houdt de ledenlijst bij en brengt aan de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit.

Artikel 19

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en de boekhouding. Hij is gemachtigd uitgaven te doen die voortvloeien uit besluiten van de algemene vergadering of van het bestuur.

Onverminderd zijn verantwoording tegenover de eventuele kascommissie, is de penningmeester verplicht te allen tijde rekening en verantwoording af te leggen tegenover het bestuur.

In de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij verslag uit over de geldmiddelen van de
vereniging. Hij is aansprakelijk voor de onder zijn beheer staande gelden, tenzij hij overmacht kan bewijzen.

Artikel 20

Indien overige bestuursleden aanwezig zijn, zullen deze het dagelijks bestuur zo nodig vervangen.

Vergaderingen

Artikel 21

Bestuursvergaderingen worden vastgesteld op voorstel van het bestuur.

Artikel 22

Het bestuur vergadert zeker 1 keer per twee maanden en verder zo dikwijls als dit nodig
wordt geacht.

Artikel 23

De algemene vergadering stelt het beleid vast.

Artikel 24

De algemene vergaderingen worden belegd op een, door het bestuur, te bepalen dag, plaats
en uur.

De leden worden hiervoor schriftelijk  of per e-mail uitgenodigd.

Artikel 25

Er wordt een algemene vergadering gehouden:

 1. jaarlijks, binnen 2 maanden na 1 maart.
 2. op verzoek van tenminste  10 % (wet) van de leden.
 3. op verzoek van het bestuur.
 4. op verzoek van de kascommissie.

Artikel 26

Behoudens in gevallen waarin de statuten of dit reglement anders bepalen, worden de
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk.

Een kascommissie wordt uit de gestelde kandidaten gekozen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
nodig acht. Alleen leden die de presentielijst hebben getekend, kunnen aan de stemming
deelnemen.

De voorzitter wijst het stembureau aan. Per volmacht stemmen is mogelijk.

Artikel 27

In de algemene vergadering worden de volgende onderdelen behandeld:

 1. er wordt schriftelijk of mondeling verslag uitgebracht door de secretaris van de notulen
  van de vorige algemene vergadering
 2. er wordt schriftelijk of mondeling verslag uitgebracht door de secretaris over het

afgelopen kalenderjaar.

 1. er wordt schriftelijk of mondeling verslag uitgebracht door de penningmeester
 2. er wordt schriftelijk of mondeling verslag uitgebracht door de kascommissie
 3. door het bestuur wordt de begroting voor het lopend kalenderjaar ingediend
 4. er wordt voorzien in vacatures
 5. verder worden de overige door het bestuur samengestelde agendapunten behandeld.

Artikel 28

Een algemene vergadering kan alleen besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van de op de vergadering aanwezige leden hiermee akkoord gaat.

COMMISSIES

Artikel 29

 1. de verschillende commissies (Veldtoertochtencommissie en Wegtochtencommissie) bestaan uit een aantal stemgerechtigde leden die tot taak hebben het bestuur te ontlasten van bepaalde werkzaamheden, door het opstellen van de tochtenkalender, het organiseren en het naar behoren doen verlopen van de door de vereniging georganiseerde tochten en overige (fiets)activiteiten. Met betrekking tot haar activiteiten, als bovengenoemd, doen de commissies voorstellen aan het bestuur. De commissies zijn te allen tijde voor hun activiteiten, van welke aard dan ook, verantwoording schuldig aan het bestuur. De inschrijfkosten voor tochten, keuze en kosten van herinneringen, kosten van feestactiviteiten enz. worden door het bestuur vastgesteld; de commissie doet hieromtrent voorstellen aan het bestuur. Ook handelingen of besluiten van de commissies, welke andere financiële gevolgen met zich meebrengen, dienen te allen tijde goedgekeurd te worden door het bestuur. De commissies verschaffen de redactie van het clubblad alle gegevens over tochten en andere activiteiten welke voor vermelding in het clubblad van belang zijn.
 2. De kascommissie bestaat uit twee meerderjarige leden, die door de jaarlijkse algemene vergadering worden benoemd. Deze commissie voert de controle uit van de financiële administratie. De commissie controleert de financiële administratie voor de volgende algemene vergadering en bij tussentijds aftreden van de penningmeester binnen 14 dagen na diens aftreden. De commissie brengt in het eerste geval verslag uit aan de algemene vergadering en in het tweede geval aan het bestuur. De algemene vergadering benoemt tevens een plaatsvervangend kascommissielid, die in functie treedt zodra een der leden verhinderd is zijn functie te vervullen. Er mag geen verwantschap zijn tussen de commissieleden. Bestuursleden mogen geen zitting hebben in de kascommissie. Per jaar treedt 1 der commissieleden af.
 3. Het bestuur kan commissies of personen benoemen om de uitvoering van haar taak te doen verlichten, voor zover in dit reglement geen vaste commissies zijn aangewezen.

Artikel 30

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en ongelukken ontstaan
tijdens tochten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 31

Wijzigingen van dit reglement mogen alleen in behandeling worden genomen indien dit
vooraf op de agenda van de algemene vergadering is vermeld. Voor de wijziging is een
meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen nodig.

Artikel 32

In alle gevallen waar in dit reglement de term voor mannelijke personen is gebruikt, gelden deze tevens voor vrouwelijke personen.

Artikel 33

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 34

Dit gewijzigde reglement zal ter kennisneming worden gezonden aan de Nederlandse
Toerfiets Unie.

Dit  Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Van Toerclub de Grote Plaat van ………

Huissen,

De voorzitter,                                       de secretaris,

Steef Kregting                                    Hans Schwarte

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s